خوراک دام

این محصول جانبی، باقیمانده جوانه پس از استخراج بیشتر روغن  می باشد. در بعضی موارد این ماده به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد. پروتئین کنجاله ذرت از تعادل تغذیه ای بهتری نسبت به خود ذرت برخوردار بوده و جهت خوراک دام و ماکیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها