دکستروز آنهیدروز پودری (دارویی)
Dextrose Anhydrous Powder