نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
هادی بشیرخیاطمدیر منابع انسانی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۰۰۰۹۱۳۶۸۱۳۸۹۵bashirkhayat.h@golshahdco.com
پریسا خراسانی زادهکارشناس منابع انسانی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۰۴۰۹۳۸۲۶۹۴۰۹۷khorasanizade.p@golshahdco.com
مریم نصیریکارشناس آموزش و توسعه۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۴۸۰۰۹۹۲۱۶۰۵۱۸۱nasiri.m@golshahdco.com
مهدی بنی اسدسرپرست حراست و پشتیبانی۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۳۰۰۰۹۱۳۱۱۲۴۷۰۵baniasad.m@golshahdco.com