نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
امین ماه آورپورمدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۹۰۰۰۹۱۳۷۱۱۸۰۲۰mahavar.a@golshahdco.com
مائده براتیکارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۹۰۱۰۹۱۳۲۶۷۹۰۰۳barati.m@golshahdco.com