نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
ماندانا علیپورمدیر تحقیق و توسعه۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۴۵۶۰۹۱۳۳۰۳۹۷۳۲alipour.m@golshahdco.com
ماندانا علیپور مدیر تحقیق و توسعه گلشهد