نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
محمدرضا قاراییمدیر خرید و تدارکات۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۴۰۰۹۱۳۰۸۱۳۳۴۶gharaei.m@golshahdco.com
محمدرضا قارایی مدیر خرید و تدارکات گلشهد