نامسمتشماره تماسداخلیهمراهواتساپایمیل
محسن نوردینیکارشناس حسابداری خرید۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸۲۷۴۰۹۹۲۱۶۰۵۱۸۸nouradini.mo@golshahdco.com
محسن نورالدینی کارشناس حسابداری خرید گلشهد