مالتودکسترین پودری با DE بالا(پودری و گرانولی)
(Maltodextrin Powder-High DE(Powder and Granule