دکستروز آنهیدروز پودری (غذایی)
Dextrose Anhydrous Powder