مالتودکسترین پودری با DE پایین(پودری و گرانولی)
Maltodextrin Powder - Low DE(Powder and Granule)