دکستروز مونوهیدرات پودری
Dextrose Monohydrate Powder