کاربرد: چسب‌ها

نشاسته
نشاسته ذرت به عنوان نوعی چسب در روکش کردن رنگی صفحات کاغذي استفاده می‌شود. چنین انواعی از روکش، قابلیت چاپ پذیري را افزایش می‌دهد و در عین حال ظاهر خوب و درخشانی را به کاغذ می‌دهد.
دکستروز مونوهیدرات پودری
دکستروز در چـسب‌ها براي کنترل سیالیت چسب به کار می‌رود.