عضو گروه صنعتی شهدینه
۳۰۰ نفر تعداد پرسنل
۴۰۰ تن حجم تولید روزانه
داستان ما، از دیروز تا امروز
Our story, from yesterday to today
از تجارت تا ورود به تولید و دوره تعالی و توسعه سازمانی
ما، به روایت تصویر
Photos that tell our story