کاربرد: بیسکوییت‌و‌شیرینی‌خشک

نشاسته
در پخت بیسکویت، نشاسته جهت افزایش حجم و تردي محصول به کار برده می‌شود .به این ترتیب بافت محصول لطیف‌تر و طعم آن مطبوع‌تر می‌شود و در عین حال مانع چسبیدن بیسکوئیت‌ها به یکدیگر می‌گردد.
دکستروز مونوهیدرات و انهیدروز پودری
در خمیر بیسکوئیت، دکستروز می‌تواند به تشکیل رنگ محصول سرعت بخشیده(انجام واکنش میلارد) و همچنین سبب ایجاد تردي ایده‌آل‌گردد. ضمناً به لحاظ خاصیت آنتی اکسیدانی می‌تواند در افزایش مدت ماندگاري محصول موثر باشد. در این محصول، میزان جایگزینی دکستروز با سایر قندهاي مصرفی باید به دقت کنترل گردد تا بتوان تشکیل رنگ آن را کنترل نمود و به رنگ مطلوب رسید.