کاربرد: شکلات‌هاي تلخ

مالتودکسترین پودری
افزودن مالتودکسترین سبب بهبود و تردی بافت،کاهش کاراملیزاسیون،کاهش ویسکوزیته، تشکیل سریع ژل، ایجاد شفافیت، تشکیل فیلم‌های شفاف و اشتها آور برای روکش شکلات می‌شود. در شکلات‌های تلخ جهت ایجاد خواص رئولوژیک مطلوب از مالتودکسترین استفاده می‌گردد. همچنین می‌توان جهت کاهش محتوای شکر تا 30% در شکلات‌های تلخ از مالتودکسترین استفاده نمود.