کاربرد: نوشیدنی‌های آبرسان خوراکی

مالتودکسترین پودری
مطالعات اولیه مزایای استفاده از مالتودکسترین‌ها در محلول‌های آبرسانی خوراکی (ORS) را برای افراد مبتلا به اسهال در مقایسه با استفاده از گلوکز نشان داده‌اند و به این نتیجه رسیدند که محلول‌های با محتوای سدیم و گلوکز-پلیمری کمتر، در مقایسه با محتوای سدیم بالاتر و اسمولالیته بالاتر به دلیل استفاده از گلوکز، ممکن است در راهکار خوراکی مایع ‌درمانی جهت اسهال حاد نوزادی مفید باشند. در غلظت مشابه بر اساس وزن خشک، اسمولالیته با افزایش DE ساکارید افزایش می‌یابد. در مقایسه بر اساس وزن، اسمولالیته مالتودکسترین‌ها به طور قابل توجهی کمتر از قندهای دی ساکاریدی است.