کاربرد: آب نبات‌های سخت

شربت گلوکز
شربت‌های گلوکز به محصول درخشندگی می‌بخشد و از چسبیدن به بسته بندی یا دست جلوگیری می‌کند. همچنین تضمین می‌کند که محصول شکننده نیست.
شربت مالتوز
در آبنبات‌های سخت، مالتوز ایجاد رنگ روشن و ظاهر خامه‌ای می‌کند.