کاربرد: چای فوری

دکستروز مونوهیدرات و آنهیدروز پودری
در انواع چايی‌های فوری که توسط مرکبات و یا شیره گیاهان و میوه‌ها طعم‌دار شده‌اند، دکستروز به عنوان تامین کننده شیرینی، نگهدارنده، تشدید کننده طعم و همچنین عامل ایجاد حجم عمل می‌‌کند.