کاربرد: فیلینگ‌های مربایی

شربت‌ گلوکز
شربت گلوکز ازکریستالیزاسیون فیلینگ‌های مربایی جلوگیری نموده و خصوصیات بهبود دهندگی ظاهر و مزه را دارند. سیالیت مطلوب را به محصول می‌دهند و پایداری میکروبیولوژیکی و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری محصول را سبب می‌شوند.