معرفی
در عملیات تصفيه روغن، كليه ناخالصي‌هاي موجود در روغن حذف می‌گردند. اين ناخالصي‌ها عبارتند از اسیدهای چرب آزاد، پروتئین‌ها، مواد صمغی، پیگمنت‌ها، مواد غیرقابل صابونی شدن و رطوبت. اسیدهای چرب آزاد عمده‌ترین ناخالصی محسوب می‌شوند که عمدتا در مراحل اصلي تصفيه روغن كه شامل خنثی سازی، رنگبری و بوگیری است، حذف مي‌شوند. متـداول‌ترين روش حذف اسيدهاي چرب آزاد همـراه روغـن، اسـتفاده از سود می‌باشد. خنثی سازی این اسیدهای چرب آزاد روغن توسط سود، سبب ایجاد صابون سدیم می‌گردد. این اسـید چـرب بـرای تغذیه انسـان مناسـب نیسـت و بیشـتر در صنعت شوینده‌ها و صابـون سـازی و یا خوراک دام مـورد اسـتفاده قـرار مـی‌گیـرد. ایـن محصـول ترکیبـی از اسـیدهای چــرب غیــر اشــباع آزاد(polyunsaturated fatty acids) ، صابون‌هــا، آب، اســتروئیدها و رنگدانــه گزانتوفیــل اســت. ارزش خمیر صابون توسط تعیین کل اسیدهای چرب موجود در آن(به حالت آزاد و ترکیب) مشخص می‌گردد. این مقدار بر اساس روش تصفیه به کار برده شده، تغییر می‌کند و در خمیر صابون حاصل از تصفیه کل اسیدهای چرب، معمولا حدود 50-40% است.
توضیحات
کاربرد
در صنایع شوینده و صنایع بهداشتی، صابون‌سازی، روغن‌های روانکاری و جهت افزودن به خوراک دام
ویژگی ها
  • میزان اسیدهای چرب بالا
  • رنگ زرد روشن تا تیره بسته به نوع روغن، فرایند و انواع مواد همراه
مزایا
  • تامین کننده انرژی جهت جیره دام
  • جهت افزایش ارزش غذایی جیره دام
  • منبع ارزان قیمت اسیدهای چرب در صنایع (شوینده، صابون‌سازی، چرم‌سازی)
شرایط نگهداری
  • در محیط خشک، تمیز و در دمای بالای 20 درجه سانتیگراد و ترجیحا در ظروف در بسته نگهداری شود.
ماندگاری محصول
  • مدت زمان مصرف توصیه شده 1 سال پس از تولید می باشد.
بافت
بسته بندی

انواع بسته بندی ها:

مشخصات فنی
خمیر صابون
وضعیت ظاهریمایع کرمی
رطوبت55 – 65
درصد اسید چرب15 – 20
درصد روغن10 – 15
مجموع اسید چرب و روغن25 – 35

بیشتر در مورد کاربرد این محصول بخوانید