زنجیره تامین پایدار، رمز موفقیت در پایداری

Supply Chain Management, The Key to Success in survival

زنجیره تامین پایدار، رمز موفقیت در پایداری
Supply Chain Management, The Key to Success in survival

ما متعهد به تامین مواد اولیه با کیفیت جهت تولید و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت در زمان و مکان مناسب به مشتریان خود هستیم. همچنین در راستای رضایتمندی مشتریان همواره در تلاش به ارائه خدمات پس از فروش سریع و مناسب به آن ها نیز هستیم.

رسالت
دیدگاه ما
Our Prespectve

هدف اصلی ما بهبود همه فرآیند های مرتب به ۶ مورد زیر برای رسیدن به تعالی و داشتن یک زنجیره تامین پایدار در گلشهد است.

  • برنامه ریزی
  • یافتن منابع مناسب
  • تولید
  • توزیع کالا
  • پشتیبانی
  • ارزیابی نهائی